Lean

Lean - Flödesanalys

Med 2c8 Modeling Tool kan du på ett överskådligt sätt samla ditt Leanarbete, göra flödesanalyser och eliminera ej värdeskapande faktorer. Att praktisera Lean är att göra det komplexa enkelt.

Grunden i Lean är att förstå kundens behov och genom att fokusera på sina kärnprocesser leverera mervärde till kund, utan slöseri.

Genom intressentmodellen och relationsmodellen struktureras kundkraven som ligger till grund för organisationens kärnprocesser. I processmodellen kartläggs de värdeskapande flödena och skapar då en förståelse för hur vi arbetar i dag och var vi har brister och fel. Ett av verktygen i Lean är flödesanalyser, när du kartlagt processmodeller kan du göra flödesanalyser genom att identifiera värdeskapande och ej värdeskapande aktiviteter men även notera problem, risker och möjligheter direkt i modellen.

Med 2c8 Modeling Tool kan man i sitt Leanarbete arbeta tillsammans i workshops vilket ger en kultur där medarbetare åtgärdar, utvecklar och standardiserar. På sikt så skapas en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.


2c8 - Lean

2conciliate Business Solutions