Riskanalys

Riskanalys

Det finns olika metoder för riskanalys och i 2c8 Modeling Tool kan du oavsett vald metod effektivt arbeta med insamling och värdering av riskerna.

Med 2c8 Modeling Tool kan du arbeta systematiskt och proaktivt med riskanalyser där du använder befintlig information om verksamhet och processer för att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa händelser.

2c8 - Riskanalys

De huvudsakliga steg som brukar genomföras är att

  • Ta fram eller revidera en beskrivning av den aktuella processen med de aktiviteter som ingår
  • Identifiera risker, det vill säga möjligheterna för negativa händelser att inträffa för varje aktivitet i processen
  • Bedöma risker, ofta genom att väga samman hur allvarlig konsekvensen är och vilken sannolikheten är för att den ska inträffa
  • Identifiera bakomliggande orsaker, det vill säga de orsaker som om de tas bort eller begränsas hindrar att risken uppstår
  • Utarbeta åtgärdsförslag utifrån bakomliggande orsaker och metod för uppföljning som används för att kontrollera om åtgärden genomförts och varit effektiv
2conciliate Business Solutions