Vad är processkartläggning? | 2c8
Vad är processkartläggning?

Vad är processkartläggning?

Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängde aktiviteter som omvandlar input till en mer raffinerad output. Det finns flera sätt att kartlägga processer på, men det mest effektiva är oftast att visualisera flödet från input till output. Genom att beskriva de resurser, krav och risker som associeras med varje aktivitet, blir det tydligt hur flödet i processen påverkas av en rad olika faktorer. Andra förekommande namn för processkartläggning är flödesdiagram eller flödesschema.

Vad är syftet med processkartläggning?

Syftet med processmodellering vilar på sex huvudprinciper: det är ett sätt att visualisera verksamheten och tydliggöra relationer och samband mellan olika delar av en verksamhet. Modellering underlättar även kommunikation kring verksamhetsstruktur och organisering, vilket också genererar delaktighet i att identifiera utvecklingsmöjligheter. Visualisering underlättar också att föra in fler perspektiv för att analysera och diskutera hur en verksamhet kan förbättras. Processmodellering underlättar också ägandeskap av specifika processer och aktiviteter inom en verksamhet.

Hur kartlägger jag en process?

Att kartlägga en process inkluderar flera steg. Vi har skapat en guide för dig som är i startgroparna till att börja processmodellera för att göra det enklare. Här hittar du guiden.

 

Få en helhetsblick av din organisation - varför endast kartläggning av processer inte är tillräckligt

Processkartläggning bidrar till en bättre överblick och förståelse för tillvägagångssätt inom organisationen. Men för att få en mer dynamisk bild av en process är det bra att knyta samman processmodeller med ytterligare kartor eller modeller som beskriver relationer och organisationsstrukturen.

En modelltyp som ofta influerar processerna inom verksamheter är intressentmodellen. En intressentmodell inkluderar personer, grupper och enheter som har ett intresse i eller en koppling till organisationen, så som kunder, partners, myndigheter, investerare, leverantörer, fackföreningar, personal etc. Dessa aktörer ställer krav på en organisation. Procedurer och processer måste anpassas till interna och externa krav från berörda parter. När modeller över organisationen och intressenter knyts samman blir det ofta tydligt hur processer och förfarande i verksamheten kan utvecklas och förbättras.

 

Tillämpa processkartläggning

Det finns många sätt att använda sig av processkartläggning för att utveckla och förvalta organisationer. Ta reda på hur du och dina kollegor kan använda processkartläggning för att förbättra ert arbete med projektledning, riskanalys, ledningssystem och mycket mer.

Boka gratis demovisning

2c8
  • en
  • sv