Verksamhetsutveckling | 2c8
Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är en bred term som ofta används för att beskriva initiativ, åtgärder och aktiviteter för att förbättra organisationen, förfaranden och affärspraxis. Det kan innefatta marknadsutveckling, driva lönsamhet eller bygga strategiska partnerskap. Framgångsrik verksamhetsutveckling kräver samarbete och samordning över flertalet funktioner och avdelningar. Kunskap, åtgärder, planer och mål måste anpassas över hela organisationen för att kunna utveckla verksamheten. 2c8 Apps underlättar din verksamhetsutveckling – läs mer om 2c8 Apps här.

Kvalitetsledning

Kvalitetshantering är ett gemensamt namn för aktiviteter som driver förbättring inom en organisation eller verksamhet. Kvalitetshantering innefattar ofta processer som kvalitetsplanering, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, etc. Dessa delprocesser kan relatera till en specifik affärsfunktion eller spänna över flera avdelningar. Den internationella standardiseringsorganisationen har utvecklat riktlinjer, ISO 9001, för organisationer som vill se till att de produkter och/eller tjänster som levereras uppfyller internationella standarder och krav. Genom att uppfylla ISO 9001 kan en verksamhet säkerställa att de producerade produkterna och tjänsterna håller en hög och jämn kvalité. Kvalitetshantering kräver ofta konsekvent arbete och iterativa processer för att kontinuerligt säkerställa att kvalitetsnormer efterlevs. 2c8 Apps underlättar din kvalitetshantering – läs mer om 2c8 Apps här.

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling innebär ofta arbete med att förnya och förbättra en organisation. Det är oftast en iterativ process. Den nuvarande situationen analyseras och sedan sätts mål kring hur verksamheten kan förbättras. Därefter implementeras åtgärder för att systematiskt förändra attityder, värderingar och arbetssätt inom organisationen. För att framgångsrikt utveckla en organisation krävs ofta förändring på flera plan, inklusive strategisk, strukturell och kulturell utveckling. Syftet med organisationsutveckling är att öka verksamhetens övergripande prestation. Att leda och hantera förändring och utveckling på flera verksamhetsnivåer samtidigt är utmanande. 2c8 Apps erbjuder lösningar för organisationsutveckling och förändringsarbete för alla typer av organisationer. Läs mer om 2c8 Apps här.

2c8 Apps - Ditt verktyg för att visualisera, organisera, prioritera och optimera

2c8 Apps är det digitala visualiseringsverktyget som ger dig full förståelse för din organisation och processer. Modelleringsverktyget låter dig inte bara kartlägga olika nivåer i verksamheten utan knyter även samman organisationsstruktur med kravställare, processer och organisationens resurser. Det resulterar i ett nätverk av kartor och modeller, som alla beskriver en enskild del av din organisation. 2c8 Apps gör det enkelt att se hur i processer, resurser, intressenter och krav är sammankopplade. Visualiseringen gör det enkelt att skapa en förståelse för hur man organiserar och prioriterar resurser för att optimera verksamheten. Således är 2c8 Apps särskilt användbart för att driva verksamhets- eller organisationsutveckling. 2c8 Apps gör även de mest komplexa processerna enkla att förstå. De modeller som ritas upp delas enkelt i organisation och underlättar kommunikation, kunskap och förståelse, vilket ofta är grunden för att framgångsrikt driva förändring och utveckling. Det är även enkelt att se brister och tillkortakommanden inom organisationen. Genom modellerna kan dessa lätt diskuteras och åtgärdas.

Boka gratis demovisning

2c8
  • en
  • sv