Processmodell - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Processmodell

Processmodell

För att kunna visualisera dina processer så behöver du bygga sekvenser och strukturer av dem. En processmodell skall beskriva varför, vad, vem och hur genom aktiviteter som i sekventiell följd utförs för att tillfredsställa ett behov. Processerna bidrar till ett naturligt fokus på förbättringar, då de är en mötespunkt mellan kraven som ställs på verksamheten och den interna förmågan. 

processmodell

Processmodellen beskriver tvärfunktionella flöden

För en bra läsbarhet i en processmodell är det viktigt att alltid ha en eller flera input och lika viktigt att beskriva vad resultatet av processen blir. Input kan både vara det som ska vidareförädlas och det som triggar att något utförs.

 

process

 

Det förväntade resultatet från en aktivitet är oftast input till den aktivitet som kommer efter. Genom att visualisera resultatet från en aktivitet uppnår vi en tydlighet i att det är samma output som input mellan två aktiviteter. Det säkerställer även att alla resultat tas om hand, i denna eller andra processer, vilket är lätt att missa om man bara kartlägger aktiviteterna.

 

 

Förutom aktivitetsflödet används roller och befattningar i processmodellen för att beskriva vem som är ansvarig för en vissa aktivitet.

processmodell

Processmodeller i 2c8 Apps

En av många modelltyper tillgängliga i 2c8 Apps är processmodellen. I 2c8 Apps kan du kartlägga verksamhetens huvud- och delprocesser. Dessa processer fungerar som en essentiell del av verksamhetens ledningssystem, då man genom processerna kan fastställa att man uppfyller vissa krav, lagar och standarder.

Genom att kartlägga era processer kan du optimera era flöden med hjälp av att beskriva de resurser, krav och risker som processen påverkas av. På detta vis blir det enkelt att identifiera förbättringsområden i varje enskild process. Läs mer om verksamhetsutveckling med 2c8 Apps här!