Verksamhetsutveckling - mycket mer än processer | 2c8
Verksamhetsutveckling – mycket mer än processer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är en bred term men handlar kort sagt om att utveckla en verksamhet och dess processer. Fokus för utvecklingen kan ligga på olika områden, så som exempelvis marknadsutveckling, miljöarbete, innovation management eller kvalitét. En framgångsrik verksamhetsutveckling kräver dock samarbete och samordning över flera funktioner och avdelningar. Kunskap, åtgärder, planer och mål måste anpassas över hela organisationen för att kunna utveckla verksamheten.

Processbaserad verksamhetsutveckling

Processbaserad verksamhetsutveckling med 2c8 Apps handlar om att visualisera sina arbetssätt för att kunna analysera, utveckla och effektivisera din verksamhet. Genom visualisering fastställer och synliggör du verksamhetens behov av resurser, roller, befattningar, IT-stöd, utrustning och andra förutsättningar. På detta vis blir det tydligare att identifiera risker, möjligheter eller krav som ställs på verksamheten. Några enkla frågor som driver en verksamhetsutveckling är:

  • Varför finns processen – vilka krav och behov finns/ska tillgodoses? Vad är det som triggar flödet och vilka värden förväntas skapas och till vem?
  • Vad ska ske – vilka processer/aktiviteter utförs i vilken ordning?
  • Hur ska det göras – vilka beskrivningar finns som ska stödja så att arbetet utförs på avsett sätt? Finns det stödsystem, utrustning, instruktionstexter, mallar eller checklistor som ska användas?
  • Vem ansvarar och vem utför – vilka roller/befattningar är involverade? Vem är ansvarig för att det blir utfört på korrekt sätt? Är det någon som ska konsulteras och är det någon som ska informeras när aktiviteten är utförs? Finns det kompetens? Har vi tillräckligt många som kan?

Gör inte fler saker, gör rätt saker

Genom att optimera dina processer utifrån frågor så som kompetens, resurser, tid eller krav kan medarbetare i verksamheten fokusera på att göra rätt saker, vid rätt tillfälle och med rätt kompetens för ändamålet. Detta effektiviserar verksamhetens inre produktivitet och bidrar till en långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling.

ledningssystem

Verksamhetsutveckling i alla dimensioner

2c8 Apps möjliggör inte bara kartläggning av alla processer i verksamheten, utan inkluderar även de kringliggande kundbehov, tekniska möjligheter och processrelaterade faktorer som med sin helhet bidrar till en framgångsrik verksamhetsutveckling. De olika modelltyperna tillgängliggör visuella representationer av allt från applikationer och processer till intressenter och produkter. Samtidigt kan man bryta ned varje enskild del av verksamheten för att inkludera de mer detaljerade nivåerna. På detta vis kan arbetet struktureras och effektiviseras på alla plan och delar av din verksamhet.

Verksamhetsutveckling
2c8
  • sv