Vad är ett miljöledningssystem och varför är det viktigt? - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Vad är ett miljöledningssystem och varför är det viktigt?

Ett miljöledningssystem fungerar som ett verktyg för organisationer, verksamheter och myndigheter att främja ett systematiskt miljöarbete. Miljöledningssystemet utgår ifrån miljöpolicys och hjälper verksamheten att beakta miljöarbetet i planeringsarbete, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten. För vissa organisationer eller verksamheter ställs det krav på att ledningssystemet ska certifieras enligt miljöledningssystemsstandarder. Den vanligaste standarden inom miljöledningssystem är ISO 14001, vilket är en internationellt accepterad standard vars syfte är att minska miljöpåverkan.

Bygg ditt eget miljöledningssystem. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

10123456789

Varför är miljöledningssystemet så viktigt?

Ett miljöledningssystem ger verksamheter möjligheten att visa omvärlden att de bedriver ett systematiskt arbete för att minska sin påverkan på miljön. Genom att lägga ett större fokus på miljöaspekter i verksamhetens processer tar vi vårt gemensamma ansvar för miljön och en mer hållbar framtid. Utöver detta så är det även kostnadseffektivt med ett miljöledningssystem, då vi både reducerar användningen av våra resurser samt kostnaderna för avfallshantering.   

miljöledningssystem
10123456789

Vad bör ett miljöledningssystem innehålla?

Kort sagt bör ett miljöledningssystem innehålla information kring verksamhetens åtgärder för att minska sin negativa påverkan på miljön. Men en lika viktig del av det systematiska miljöarbetet är också att kontinuerligt arbeta för att bli bättre. I processerna bör man alltså inte bara fokusera på att optimera processerna i nuläget, utan också att identifiera de risker, möjligheter och styrkor som finns. På detta vis skapar man ett mer hållbart arbete för miljön.

10123456789

Vikten av processkartläggning i miljöarbetet

Processkartläggning blir en essentiell del av miljöarbetet, då våra huvudprocesser och delprocesser utgör en stor del av verksamheten. Fokus bör därför ligga på att i processerna identifiera möjligheter och risker utifrån ett miljöperspektiv samt säkerställa att man uppfyller miljökraven som ställs på verksamheten. På detta sätt kan vi alla vara med och se till att vi tar vårt ansvar och bidrarmiljöledningssystem till en mer hållbar framtid. I 2c8 Apps kartlägger du verksamheten och skapar förutsättningar för ett effektivt och kontinuerligt arbete med identifiering och efterlevnad av miljökrav utifrån standarder så som ISO 14001. Med hjälp av dokument så som checklistor eller förordningar kopplade till berörda processer eller aktiviteter underlättas arbetet. På detta sätt kan man inom verksamheten säkerställa att arbetsuppgifter utförs i enlighet med det tillämpade regelverket. I det kontinuerliga arbetet med ledningssystemet i 2c8 Apps underlättas även identifieringen av avvikelser eller förbättringsområden.

10123456789

Hur kommer man igång?

Nedan har vi samlat 5 punkter som är viktiga att ha i åtanke när man påbörjar arbetet med sitt miljöledningssystem.

 1. Tydliggör behov och syfte

  Innan man påbörjar arbetet med miljöledningssystemet är det viktigt att klargöra för sig själv och andra vad syftet med ledningssystemet är. Precis som vi nämnt tidigare är det övergripande syftet med ett miljöledningssystem att främja ett systematisk miljöarbete. Detta miljöperspektiv måste genomsyra det arbete man står inför och vara en tydlig utgångspunkt för alla som ska vara involverade. 

 2. Engagera högsta ledningen

  För att ledningen ska kunna nyttja miljöledningssystemet som ett redskap för ledning, planering, styrning och uppföljning av miljökrav krävs det att de är engagerade från start.

 3. Engagera rätt människor

  De som har mest kunskap om processer och aktiviteter i verksamheten bör ta stor plats i arbetet med ledningssystemet, oavsett om det handlar om teoretisk eller praktisk kunskap. Samla ihop representativa medarbetare från alla håll av verksamheten för att få en så förankrad bild som möjligt.

 4. Påbörja arbetet i workshops

  Brainstorming, kritik och spontana idéer håller längst! Workshops är ofta effektiva och ger utrymme för medarbetare att diskutera och ifrågasätta de arbetssätt som finns idag. Utför vi arbetet på bästa sätt? Har vi miljöaspekter i åtanke under processen? Hur kan vi förbättra detta steg? Alla dessa frågor resulterar i att man tillsammans kan finna områden att utveckla.

 5. Kartlägg verksamheten

  Visualisering är det tydligaste som finns, eller hur? En stark rekommendation är att visualisera era huvud- och delprocesser tillsammans, för att skapa en sådan tydlig bild av verksamheten som möjligt. Genom att live-modellera under workshops kommer förbättringsområden inom verksamheten bli tydligare än någonsin.

Vill du veta mer om hur du kan bygga upp ditt miljöledningssystem i 2c8 Apps?