Ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem

Ett processbaserat miljöledningssystem kan ses som ett verktyg som används för att skapa ordning och reda på såväl processer och aktiviteter, som dokumentation i verksamheten för att kunna effektivisera miljöarbetet. Ett miljöledningssystem kan användas fristående eller integrerat med andra ledningssystem, till exempel ett kvalitetsledningssystem.

Bygg ditt eget miljöledningssystem. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem fungerar som ett stöd för verksamheter att främja det systematiska miljöarbete. Miljöledningssystemet utgår ifrån en miljöpolicy och hjälper verksamheten att beakta miljöarbetet i planeringsarbete, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten. Genom miljöledningssystemet kan vi visa omvärlden att vi bedriver ett systematiskt arbete för att minska vår påverkan på miljön och att vi i verksamhetens processer tar vårt gemensamma ansvar för en mer hållbar framtid. Utöver detta så är det även kostnadseffektivt med ett miljöledningssystem, då vi både reducerar användningen av våra resurser samt kostnaderna för tex. avfallshantering. 

miljöledningssystem

Integration mellan olika ledningssystem

En stor fördel med ledningssystem baserade på ISO är att de utgår från samma kravstruktur. Detta betyder att man sömlöst kan integrera till exempel ett kvalitetsledningssystem (ISO 9001) med ett miljöledningssystem (ISO 14001) och på så sätt få ett integrerat ledningssystem som går att bygga på ytterligare.

Evelina Hessling, konsult på 2c8, berättar hur kunder allt oftare tar hänsyn till kraven som ställs i ISO 14001 i sitt befintliga kvalitetsledningssystem:

I och med att man redan har ett kvalitetsledningssystem på plats så innebär det att verksamheten och dess processer till stor del redan är kartlagd. Det blir då mycket enklare att påbörja en miljöutredning, där man vidare optimerar processerna men nu utifrån miljökraven, säger Evelina.

Utgå från intressenterna

I ett kvalitetsledningssystem så utgår vi ifrån våra huvudintressenter och deras behov för att utveckla och levererar våra produkter och tjänster med bästa tänkbara kvalitet. För miljöledningssystem så ändrar vi eller lägger till perspektivet miljö. Här behöver vi ta hänsyn till de aktörer som ställer krav på vår verksamhet som vi behöver uppfylla för att säkerställa minskad miljöpåverkan från vår organisation. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede fastställa vilka intressenter som är relevanta för just miljöledningssystemet samt utreda vilka krav de ställer på oss. Detta kan vi se som grunden för det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet.

Vikten av processkartläggning i miljöarbetet

Processkartläggning blir en viktig del av miljöarbetet, då våra processer och delprocesser utgör en stor del av verksamheten. Fokus bör därför ligga på att i processerna identifiera möjligheter och risker utifrån ett miljöperspektiv samt säkerställa att vi uppfyller miljökraven som ställs på verksamheten. På detta vis utvecklar vi inte bara processerna i nuläget, utan även i ett längre perspektiv. miljöledningssystem I 2c8 Apps kartlägger du verksamheten och skapar förutsättningar för ett effektivt och kontinuerligt arbete med identifiering och efterlevnad av miljökrav. Med hjälp av dokument så som checklistor och mallar kopplade till berörda processer och aktiviteter underlättas arbetet. På detta sätt kan vi inom verksamheten säkerställa att arbetsuppgifter utförs i enlighet med det tillämpade regelverket. I det kontinuerliga arbetet med ledningssystemet i 2c8 Apps underlättas även identifieringen av avvikelser eller förbättringsområden. Läs mer om ledningssystem i 2c8 Apps här!