Processkartläggning - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Processkartläggning

Processkartläggning - förbättra alla delar av verksamheten

Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet. En process kan ses som en rad sammanhängande aktiviteter som omvandlar input till en mer raffinerad output.

Det finns flera sätt att kartlägga processer på, men det mest effektiva är oftast att visualisera flödet från input till output. Genom att beskriva de resurser, krav och risker som associeras med varje aktivitet, blir det tydligt hur flödet i processen påverkas av en rad olika faktorer. Andra förekommande namn för processkartläggning är flödesdiagram eller flödesschema.

Visuell processkartläggning. Testa 2c8 Apps gratis i 30 dagar.

Vad är syftet med processkartläggning?

Syftet med processmodellering vilar på sex huvudprinciper: det är ett sätt att visualisera verksamheten och tydliggöra relationer och samband mellan olika delar av en verksamhet. Modellering underlättar även kommunikation kring verksamhetsstruktur och organisering, vilket också genererar delaktighet i att identifiera utvecklingsmöjligheter. Visualisering underlättar också att föra in fler perspektiv för att analysera och diskutera hur en verksamhet kan förbättras. Processmodellering underlättar också ägandeskap av specifika processer och aktiviteter inom en verksamhet.

Med 2c8 Apps kan du visualisera din verksamhets processer – från översikten ner till detaljerna. Tydliggör relationer och samband mellan olika avdelningar, processer och aktiviteter i ett visuellt gränssnitt. Tillsammans med medarbetare kan processerna ritas upp under workshops vilket bidrar till en delaktighet, samtidigt som man för in fler perspektiv i förbättringsarbetet. Läs mer om 2c8 Apps här!

Hur kartlägger jag en process?

Att kartlägga en process inkluderar flera steg. Vi har skapat en guide för dig som är i startgroparna till att börja processmodellera för att göra det enklare. Här hittar du guiden.

Få en helhetsbild av din organisation - varför endast kartläggning av processer inte är tillräckligt

Processkartläggning bidrar till en bättre överblick och förståelse för tillvägagångssätt inom organisationen. Men för att få en mer dynamisk bild av en process är det bra att knyta samman processmodeller med ytterligare kartor eller modeller som beskriver relationer och organisationsstrukturen. I 2c8 Apps finns en rad olika modeller som är skapta för att representera olika delar av verksamheten. 

En modelltyp som ofta influerar processerna inom verksamheter är intressentmodellen. En intressentmodell inkluderar personer, grupper och enheter som har ett intresse i eller en koppling till organisationen, så som kunder, partners, myndigheter, investerare, leverantörer, fackföreningar, personal etc. Dessa aktörer ställer krav på en organisation. Procedurer och processer måste anpassas till interna och externa krav från berörda parter. När modeller över organisationen och intressenter knyts samman blir det ofta tydligt hur processer och förfarande i verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Tillämpa processkartläggning

Det finns många sätt att använda sig av processkartläggning för att utveckla och förvalta organisationer. Ta reda på hur du och dina kollegor kan använda processkartläggning för att förbättra ert arbete kring ledningssystem, verksamhetsutveckling, riskanalys och mycket mer.