Riskanalys | 2c8
Riskanalys

Riskanalys i verksamheter

En riskanalys syftar till att identifiera och värdera de risker som kan ha en negativ påverkan på organisationen. Riskanalysen möjliggör ett arbete med att antingen eliminera, mildra eller undvika de identifierade riskerna. Riskanalyser kan appliceras på många olika områden och i många olika situationer i en verksamhet. Det kan exempelvis beröra informationssäkerhet i verksamheten som helhet eller för enskilda verksamhetsprocesser. Metoderna för riskanalyser är många och kan ofta variera beroende på vilken industri man befinner sig i.

En risk utgörs av två faktorer – sannolikheten att någonting går fel och de negativa konsekvenserna som detta medför. Skulle någonting oväntat ske i en verksamhet kan det blir kostsamt och tidskrävande, vilket innebär att det är viktigt att implementera metoder för riskhantering och finna ett effektivt arbetssätt kring risker. Flertal industrier kan applicera riskanalysmetoder så som:

 • ”What-if”-analys
 • HAZIP, Hazard Identification
 • HAZOP, Hazard and Operability Study
 • QRA, Quantative risk addeddment
 • FMEA, Failiure Mode and Effect Analysis
 • FMECA, Failure Mode, Effect and Criticality Analysis.
 • FRAP, Facilitated Risk Analysis Process
 • Operatörsanalys
 • Preliminary Hazard Analysis
 • Ändringsanalys

Proaktivt arbete kring riskanalys med 2c8 Apps

Oavsett vilken metod för riskanalys som appliceras i din verksamhet så kan du med 2c8 Apps effektivt arbeta med insamling och värdering av riskerna.

För att skapa en bredare förståelse för riskhantering inom en organisation är kartor och modeller användbara. Genom att visualisera de steg och åtgärder som krävs för att hantera osäkerhet gör vi det möjligt att se vilket ansvar en del av en organisation eller position har inom riskhantering. 2c8 är ett unikt verktyg för att kartlägga och modellera varje steg i delprocesserna samtidigt som de kopplas till huvudprocessen och det övergripande ramverket.

2c8 Apps tillåter dig att visualisera processer i flera lager och bryta ner varje process i aktiviteter. Verktyget gör det möjligt att länka vissa aktiviteter eller ansvarsområden till en given position, samt att illustrera externa krav. 2c8 stödjer också länkning av externa dokument. Det är således möjligt att länka guider, ramverk och andra relevanta dokument till en specifik roll, aktivitet eller process. Med verktyget kan du granska aktuella processer och enkelt identifiera potentiella riskelement och utveckla handlingsplaner för att hantera dem. Det är också möjligt att skapa matriser över identifierade risker som är förknippade med en viss verksamhet eller process. Således är det enkelt att granska nuvarande risker.

riskanalys

Risk- och händelseanalys med 2c8 Apps

Sveriges kommuner och landsting har gett ut en handbok för risk- och händelseanalys som har tillgängliggjorts med 2c8 Apps. I denna webbpublicering kan du läsa mer om riskanalyser samtidigt som du får en inblick i tydligheten och den klick- och sökbara strukturen.

2c8
 • en
 • sv