Riskanalys - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Riskanalys

Riskanalys med 2c8 Apps

En risk utgörs kort sagt av två faktorer – sannolikheten att någonting går fel och de negativa konsekvenser som detta medför. Skulle någonting gå snett i en organisation kan det ofta bli kostsamt och tidskrävande, vilket innebär att det är viktigt att implementera metoder och finna ett effektivt arbetssätt kring risker.

Riskanalyser syftar till att identifiera och värdera de risker som kan påverka organisationen negativt. En riskanalys möjliggör därför ett arbete med att antingen eliminera, mildra eller helt och hållet undvika de identifierade riskerna. Riskanalysen kan appliceras på många olika områden och i många olika situationer. Det kan exempelvis beröra informationssäkerhet i verksamheten som helhet eller för enskilda verksamhetsprocesser. 

Samla och värdera risker i 2c8 Apps. Testa gratis i 30 dagar.

Proaktivt arbete kring riskanalys

Oavsett om du använder dig av en metod så som “What-if”-analys, HAZIP eller FMEA så kan du med 2c8 Apps effektivt arbeta med insamling och värdering av de risker som din organisation står inför.

För att skapa en bredare förståelse för riskhantering inom en organisation använder man sig ofta av kartor och modeller. I dessa verksamhetsanpassade modeller kan man enkelt identifiera vart det finns risker och kartlägga de åtgärder som krävs för att hantera osäkerheten. 2c8 är ett unikt verktyg för att kartlägga och modellera varje steg i delprocesserna samtidigt som de kopplas till huvudprocessen och det övergripande ramverket. 

Risk- och händelseanalys med 2c8 Apps

Sveriges kommuner och landsting har gett ut en handbok för risk- och händelseanalys som har tillgängliggjorts med 2c8 Apps. I denna webbpublicering kan du läsa mer om riskanalyser samtidigt som du får en inblick i tydligheten och den klick- och sökbara strukturen.