Ledningssystem konsultpaket - 2c8

Hej! Vill du boka ett möte, få en offert eller ställa en fråga?

Ledningssystem konsultpaket

Stöd med ledningssystem

För att snabbt och enkelt komma igång med ert ledningssystem så har 2c8 tagit fram ett ledningssystempaket som är skapat efter ISO 9001 ramverk. 

I ledningssystempaket får ni tillgång till standardprocesser avseende lednings- och stödprocesser och andra verksamhetsmodeller. Med ledningssystempaketet sparar ni därför tid och resurser för att skapa upp allting från början, ni får istället tillgång till en övergripande struktur att utgå ifrån samt uppritade processer och verksamhetsmodeller som ni enkelt kan anpassas efter er egen verksamhet och använda för att inspirera och vägleda er i skapandet av ert ledningssystem. 

Strukturen i ledningssystemet är uppbyggd efter PDCA-hjulet (Plan, Do, Check, Act)  för att tydliggöra hur ni systematiskt planerar, utför, kontrollerar, förbättrar och justerar er verksamhet för att tillgodose era intressenters krav och behov och möta era uppsatta mål. 

Alla standardprocesser är kompletterade med krav utifrån ISO 9001 och beskrivningstexter för att få en överblick och förståelse för vilka krav i standarden som adresserar vilka processer och vad ni behöver göra för att tillgodose de ställda kraven. 

De standardprocesser som ni får tillgång till i ledningssystempaketet är: 

Ledningsprocesser

 • Planera verksamheten
 • Följa upp verksamheten

Stödprocesser

 • Hantera avvikelser 
 • Kompetensförsörja 
 • Styra och kontrollera extern tillhandahålla processer 
 • Kontinuerligt förbättra 
 • Hantera synpunkter och förbättringsförslag 
 • Styra/ underhålla dokumenterad information 
 • Utvärdera kundnöjdhet 
 • Genomföra revisioner 
 • Genomföra leverantörsbedömning 

I ledningssystempaketet inkluderas även följande verksamhetsperspektiv: 

 • Organisation 
 • Krav 
 • Intressenter 
 • Mål 
 • Forum/möten 
 • Riskanalys 
 • SWOT-analys 

Ledningssystempaketet kompletteras med kravpaketet (ISO standard) för att få tillgång till standardtexterna från SIS. 

Är ni i behov av stöttning och coachning i ert arbete med ledningssystemet så erbjuder vi även konsultstöd av någon av våra kunniga metodkonsulter! 

I publiceringen nedan kan du se några av modellerna som ingår i modellpaketet.

Klicka här för att se publiceringen i ett eget fönster
Kontakta oss